Producenci
REGULAMIN

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

Wstęp

1. Hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym http://www.b2b.suprabike.pl prowadzona jest przez Sebastiana Kruczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940, adres poczty elektronicznej: b2b@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000.

2. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

3. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży (we wpisie REGON konieczna klasyfikacja PKD 45.40.Z). Sprzedawca nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych przez klientów indywidualnych.

§ 2

Definicje pojęć

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Klient/Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Hurtownia – hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym http://www.b2b.suprabike.pl

Sprzedawca/Usługodawca Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940, adres poczty elektronicznej: b2b@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3

Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Hurtowni jest:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

 • aktywne połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej,

 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome,

 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

 

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Hurtowni, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall. 

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

§ 4

Rejestracja Konta

1. W celu rejestracji Konta, Klient winien przesłać Sprzedawcy skan dokumentów rejestracyjnych. Rejestracja Konta następuje po weryfikacji nadesłanych dokumentów (NIP, Regon, wpis do CEIDG lub KRS). Po weryfikacji, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie aktywacji Konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta.

2. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty w Hurtowni jak i możliwość składania zamówień. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

§ 5

Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: b2b@suprabike.pl Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAMÓWIENIA

§ 6

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony Hurtowni dostępnej pod adresem elektronicznym http://www.b2b.suprabike.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta, następnie należy skompletować zamówienie wybierając towar, który zamierzamy nabyć określając jego ilość, dokonać wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W celu przesłania zamówienia Sprzedawcy, należy kliknąć na ikonę „Potwierdzam Zakup”.

3. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Hurtowni. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. W Hurtowni nie ma wymogu minimalnych zamówień jak i wymogu cen minimalnych dla realizacji sprzedaży.

4. Ceny na stronie Hurtowni dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy. Przy zamówieniach powyżej 500,00 zł netto, koszt dostawy wynosi 0,00 zł (tylko w przypadku zamówień realizowanych na terytorium RP). W przypadku dostawy towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty dostawy każdej partii towaru, wg cennika obowiązującego w Hurtowni.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 693 963 000 lub drogą elektroniczną na adres: b2b@suprabike.pl. Towar można odebrać w siedziby Sprzedawcy pod adresem: Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno.

§ 7

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich towarów z zamówienia.Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

3. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość płatności przelewem z odroczonym terminem płatności w następujących przypadkach:

 1. od trzeciego złożonego zamówienia (pierwsze dwa zamówienia opłacone przelewem lub za pobraniem),

 2. dla Klientów terminowo regulujących wystawione faktury VAT,

 3. dla Klientów z dostawą towaru na terytorium RP.

5. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT. Po otrzymaniu płatności, Sprzedawca realizuje dostawę towaru. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji wysyłki za pobraniem, zamówienie realizowane jest od razu.

6. W przypadku niedostępności znacznej części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający podejmuje decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujące części zostaną zastąpione innymi lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze VAT lub fakturze proformie dostarczonej Zamawiającemu w formie elektronicznej.

8. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem DPD.

9. W przypadku realizacji dostawy poza granice RP, koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę dla każdego złożonego zamówienia. Podczas składania zamówienia system Sklepu będzie automatycznie naliczał koszt dostawy do przesyłek zagranicznych dla poniżej wymienionych krajów doręczenia: Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Litwa, Dania, Belgia, Holandia, Austria, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Słowienia.

10. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

12. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do momentu wydania go Zamawiającemu jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

13. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz Sprzedawcy, zaległość zostanie przekazana do ściągnięcia firmie windykacyjnej. W powyższym przypadku Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.

§ 8

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność za pobraniem (system płatności dostępny tylko dla zamówień, których dostawa ma miejsce na terenie RP)

 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze VAT, od dnia wystawienia faktury VAT. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z faktury VAT, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Płatność przelewem następuje na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy:

Santander Bank Polska: 59 1090 1838 0000 0001 1856 2196 – dla płatności w walucie PLN

Santander Bank Polska: 61 1090 1838 0000 0001 1856 2354 BIC (SWIFT): WBKPPLPP – dla płatności w walucie EURO

4. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem, a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.

 

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony internetowej Hurtowni, poprzez którą są składane zamówienia, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: b2b@suprabike.pl a także w formie pisemnej na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 10

Rękojmia

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.

§ 11

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją Producenta. Klient odsyła produkt w ramach gwarancji do Sprzedawcy na własny koszt na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno. Sprzedawca przekazuje towar do Producenta. Czas rozpatrywania reklamacji zależny jest wyłącznie od Producenta. W przypadku wysyłki towaru w ramach gwarancji, prosimy o dokładne i bezpieczne zabezpieczenie towaru, tak by towar dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony.

 

ROZDZIAŁ VI

DANE OSOBOWE, USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podawane podczas składania zamówień, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.).

2. Sprzedawca oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr księgi: 145929). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do panelu Klienta a także na podstawie żądania, jakie Zamawiający przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: b2b@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno.

§ 13

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Wyślij zapytanie”dostępna jest dla wszystkich Klientów mających dostęp do Hurtowni i umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Wyślij zapytanie”,następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić temat zapytania, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Wyślij zapytanie” świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Zapytaj o produkt”. W okienku komunikatu należy podać imię, adres e-mail, wpisać treść pytania oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Poleć znajomemu”dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu i polega na wysyłaniu do znajomych, informacji o produktach Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Poleć znajomemu”. W okienku komunikatu należy podać adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Poleć znajomemu” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Dodaj do przechowalni” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Dodaj do przechowalni”. Usługa „Dodaj do przechowalni” świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Odzyskaj hasło”dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na ikonę „Logowanie”, jaka znajduje się na stronie Sklepu, oraz kliknąć na ikonę „Nie pamiętasz hasła?”. Następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła oraz kliknąć na ikonę „Zmień hasło”. Usługa „Odzyskaj hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

2. Zdjęcia znajdujące się na stronie Hurtowni stanowią własność firmy Sebastian Kruczyński „supraBIKE” oraz Producentów współpracujących z Hurtownią. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

3. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl